Adatkezelés


A Zuhanykabin Webáruház adatvédelmi elvei
 
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk megbízottjaként működik együtt (pl. kiszállítás). Ekkor azonban, a megbízott a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
A Weboldal tartalma és linkelése
A Weboldalon található tartalom a zuhanykabin.hu webáruház (Full-Gold Kft.) szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A termékek, termékleírások illetve kapcsolódó képanyagok, rendelkezések, tartalmak egyedi, saját fordítású feldolgozások, azok kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozatala a Full-Gold Kft. írásbeli jóváhagyása nélkül szigorúan tilos. A fentiektől eltérni csak a Full-Gold Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a szerződő fél jogosult.
Ezen feltételek megsértése esetén a Full-Gold Kft. a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

1.
A Zuhanykabin Online Áruház üzemeltetője, a Full-Gold Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a Full-Gold Kft. semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. Kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk megbízottjaként működik együtt (pl. kiszállítás). Ekkor azonban, a megbízott a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Full-Gold Kft adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
 • Egyezmény kihirdetéséről;
 • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások;
 • adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.
 
2. FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉSEK
A Zuhanykabin Online Áruház adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:
 • Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással
 • adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
 
3. A Zuhanykabin ONLINE ÁRUHÁZON GYŰJTÖTT ADATOK, ADATMÓDOSÍTÁS
 • Általános adatgyűjtés: a Zuhanykabin Online Áruház automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
 • Regisztráció: a Zuhanykabin Online Áruház kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám. Rendelés során a regisztrált felhasználók külön szállítási címet adhatnak meg. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.
 • A Full-Gold Kft lehetőséget nyújt a felhasználónak adatai módosításához, illetve regisztrációjának megszűntetéséhez az adatai módosítása menüpontban.
 
4. AZ ADATOK KEZELÉSE, FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA
A Full-Gold Kft kizárólag a Zuhanykabin Online Áruház üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk megbízottjaként működik együtt (pl. kiszállítás). Ekkor azonban, a megbízott a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:
 • Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a Full-Gold Kft. által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
 • A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomonkövethetőségét szolgálják. A vásárló adatait a Full-Gold Kft., Zuhanykabin Online Áruház dolgozói ezen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezelik azokat, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.
 
5. AZ ADATOK MINŐSÉGE ÉS BIZTONSÁGA
A Full-Gold Kft. az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:
 • A Zuhanykabin Online Áruház regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a website-on bejelentkezés után a következő hivatkozás alatt elérhető funkció segítségével: személyes adatok megváltoztatása.
 • Az ezen Online funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében a Zuhanykabin Online Áruház ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.
 • A Full-Gold Kft. és viszonteladó partnerei minden szükséges lépést megtesznek, hogy biztosítsák az adatok biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (Online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.
 
6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a Zuhanykabin Online Áruház regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A Zuhanykabin Online Áruház a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok
érvényesítésére:
 • A Zuhanykabin Online Áruház regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével: személyes adatok megváltoztatása.
 • Ugyanezen funkción keresztül a regisztráció bármikor megszűntethető: személyes adatok megváltoztatása.
 • További kérdések, panaszok kezelésében a Zuhanykabin Online Áruház ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.
 
7. HÍRLEVÉL
A Full-Gold Kft, a 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a alapján 2009. május 31. napját követően elektronikus hírleveleit csak abban az esetben juttathatja el regisztrált ügyfeleinek, amennyiben  nevének és lakcímének feltüntetésével ön ehhez előzetesen hozzájárul. Adatait törvényi felhatalmazás alapján célhozkötötten kezeljük, és harmadik fél számára nem adjuk át. A törvény értelmében hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonható, melyet az aktuális hírlevélben való leiratkozás menüpont alatt talál meg.
 
8. TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS
A Full-Gold Kft. Online és offline ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a Zuhanykabin Online Áruház használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei az alábbi hivatkozás alatt tekinthetőek meg:
 • Zuhanykabin Online Áruház ügyfélszolgálat.

mozaik Webáruház
Oldal újratöltése ...
MégsemMentés